คำกราบทูล ของ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
และผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์
ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานการพิจารณาอนุมัติ
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประจำปีพุทธศักราช
๒๕๕๙
ของสภามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
ในคราวประชุมครั้งที่
๓๗๕
(๕/๒๕๕๙)
เมื่อวันที่
๒๕
มิถุนายน
พุทธศักราช
๒๕๕๙
ซึ่งในปีนี้
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

477

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ
อันเป็น
คุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย
ทรงสนพระราชหฤทัย
ด้านการศึกษาของชาติเป็นอย่างยิ่ง
เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า
ตลอดมาว่า
ทรงมีพระบรมราโชบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท
ทั้งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาพิเศษ
การศึกษาสงเคราะห์
การศึกษานอกระบบ
การศึกษาทางไกล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาวิชาการ
และวิจัย
ตลอดจนพระราชทานทุนการศึกษาต่าง

เป็นอาทิ
พระราชกรณียกิจทาง
การศึกษา
โดยสังเขปข้างต้นนี้
แสดงถึงพระบรมราโชบายอันลึกซึ้ง
และพระวิสัยทัศน์
ที่สำคัญต่อการพัฒนาบุคคล
ด้วยทรงเห็นว่า
การศึกษามีความสำคัญยิ่ง
เป็นเครื่องมือ
ที่ทำให้คนมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ สามารถช่วยเหลือ
ตนเอง และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในฐานะที่ทรงเป็น
“ครูของแผ่นดิน”
ที่ไม่มี
ผู้ใดเสมอเหมือน
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงมีมติเป็นเอกฉันท์
ขอพระราชทาน
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ
และเพื่อเป็นเกียรติและ
สิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป

ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
ทรงมุ่งมั่นนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
นํ้าพระทัย
ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้น
แต่ยังแผ่ไพศาลบันดาลสุขแก่
สรรพสัตว์อีกด้วย
ทรงจัดให้มีทีมสัตวแพทย์ติดตามไปทุกครั้งเมื่อเสด็จไปทรงเยี่ยม
ราษฎรในพื้นที่ต่างจังหวัด
เพื่อบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่สัตว์ในถิ่นทุรกันดาร
ตล
อดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ราษฎรผู้เลี้ยงสัตว์

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ
ทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ
ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ
เพื่อยกระดับมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพสัตวแพทย์ให้เจริญก้าวหน้า
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงมี
มติเป็นเอกฉันท์ ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสัตวแพทยศาสตร

478

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏและเพื่อเป็นเกียรติ
และ
สิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป

ในโอกาสนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสเบิก
ศาสตราจารย์จรัส
สุวรรณเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์จุฑามาส
ศตสุข
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะ
และรองศาสตราจารย์อุษา
เชษฐานนท์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ

ในลำดับต่อไป
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงาน
การพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
ประจำปีพุทธศักราช
๒๕๕๙
และขอ
พระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
จำนวน

ราย
เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
คือ
นางสาวละมัย
ศรีรักษา
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ

และในโอกาสนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับรางวัล
อนุสรณ์สงขลานครินทร์
ประจำปีพุทธศักราช
๒๕๕๙
ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อภาคใต้ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน

ราย
คือ
ศาสตราจารย์พิเศษ
เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

479