คำกราบทูล ของ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
ศาสตราจารย์วิจิตร
ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์
พนักงาน
บัณฑิต
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จแทน
พระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันนี้
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคลแก่
ข้าพระพุทธเจ้าและสถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

502

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเบิก
ศาสตราจารย์สมบัติ
ธำรงธัญวงศ์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กราบทูลรายงานกิจการ
ของมหาวิทยาลัย
กราบทูลเบิกรองอธิการบดี
และคณบดีสำนักวิชาต่าง

กราบทูล
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ผู้ได้รับโล่กิตติการ
ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์
ดีเด่น
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และรางวัลต่างๆ
หลังจากนั้น
ขอพระราชทาน
พระโอวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

503