คำกราบบังคมทูลรายงานและคำสัตย์ปฏิญาณ ของ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน พลอาสาสมัคร และพลทหารมหาดเล็ก ฯ ใหม่ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน2559

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูลรายงานและคำสัตย์ปฏิญาณ(๑)

ของ
นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน
พลอาสาสมัคร และพลทหารมหาดเล็ก ฯ ใหม่
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑.
ผู้ควบคุมแถว
ซึ่งเป็นผู้เข้ากราบบังคมทูลรายงาน
กล่าวถวายรายงานว่า
“ขอเดชะ
ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พันโท
ปกาสิต
อุไรวรรณ์
ตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารราบที่

กรมทหารราบที่

มหาดเล็ก
รักษาพระองค์
ได้นำนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน
พลอาสาสมัคร
และพลทหารมหาดเล็กฯ
ซึ่งเข้ารับราชการใหม่
ประจำปีพุทธศักราช
๒๕๕๙
มาเฝ้าฯ
ถวายรายงานตนต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
มีจำนวนทั้งสิ้น
๖๒๓
นาย
พระพุทธเจ้าข้า
ขอรับ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ”

๒.
ผู้ควบคุมแถว
กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตน
ดังนี้

ขอเดชะ
ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า………………………………(ยศ
-ชื่อ
-ชื่อสกุล)…………………….

ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ว่า

ข้าพระพุทธเจ้า
จักถวายความจงรักภักดี
ถวายความปลอดภัย
และจัก
รักษาไว้
ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
และราชวงศ์จักรี
จนกว่า
ชีวิตจะหาไม่

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

563

ข้าพระพุทธเจ้า
จักเชิดชูและรักษาไว้
ซึ่งเกียรติยศ
เกียรติศักดิ์
ของทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์
ทั้งจะปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย
ของใต้ฝ่าละออง
ธุลีพระบาท
ทุกประการตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ

564