คำกราบบังคมทูลรายงาน ของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการนำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูลรายงาน (๑)

ของ
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการนำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามเข้าเฝ้า ฯ
รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พร้อมด้วย
ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
และผู้นำของศาสนาอิสลาม
ซึ่งได้มา
เฝ้าทูลละอองพระบาท
อยู่

ที่นี้
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทแทนพระองค์
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้า
นำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
เข้าเฝ้า

รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและ
เงินรางวัล ในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมา
ของการดำเนินงาน ดังนี้

เนื่องจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามซึ่งเป็นองค์กรและผู้นำ
ของศาสนาอิสลามที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม
ประกอบแต่คุณงามความดี
และสร้างสรรค์ความเจริญแก่สังคมและ

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

580

ประเทศชาติ
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ
และประเทศชาติเป็นอย่างมาก

กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลงานดีเด่นเข้าเฝ้า

รับพระราชทานรางวัล
เป็นประจำ
ทุกปี

การคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น
แบ่งเป็น

ประเภท
ได้แก่
ประเภทจังหวัดขนาดใหญ่
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมัสยิดตั้งแต่
๑๐๑
แห่งขึ้นไป
ประเภทจังหวัดขนาดกลาง
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมัสยิด
๒๖
-๑๐๐
แห่ง
ประเภทจังหวัดขนาดเล็ก
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมัสยิด

-๒๕
แห่ง
และประเภทรางวั
ลกิตติมศักดิ์
ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่น

ปีติดต่อกัน

แห่ง
รวม

ประเภท
และ
ในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
ทั้งสิ้น ๗ จังหวัด รวม ๗ รางวัล

สำหรับการคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลงานดีเด่น
ได้พิจารณาคัดเลือกอิหม่าม
จากมัสยิดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้รับรางวัลที่
๑,
๒,

และ
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล จังหวัดละ ๕ คน จำนวน ๔ จังหวัด และจังหวัดละ ๓ คน
๑ จังหวัด รวม ๒๓ คน ๒๓ รางวัล

ในวโรกาสนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก
นายกฤษฎา
บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนของคณะกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัด
และอิหม่ามที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ
และเงินรางวัล
รวมจำนวน
๓๐
รางวัล
พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราโชวาท
แก่ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
และอิหม่าม
เพื่อเป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

581