คำกราบบังคมทูลรายงาน ของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีพระราชทานรางวัลแก่คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูลรายงาน (๑)

ของ
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในพิธีพระราชทานรางวัลแก่คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน
ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัล
และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้านำคณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวายรายงานของการดำเนินงาน พอสังเขป ดังนี้

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

585

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ซึ่งขณะนั้นยังคงสภาพเป็นปอเนาะแบบดั้งเดิม ต่อมาเมื่อแปรสภาพเป็นโรงเรียน จึงได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุน
ทั้ง ด้านวิชาการ อาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้ง ได้มีการจัดตั้งกองทุนวิทยาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียนโดยไม่เสียดอกเบี้ย
การจัดส่งข้าราชการครูไปช่วยสอนวิชาสามัญในโรงรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมา
เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้สร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
โดยได้คัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามภาคใต้
ที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี
ซึ่งส่งผลให้โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ จำนวน ๒๔ รางวัล พร้อมทั้ง ขอพระราชทานพระราโชวาท
เพื่อปวงข้าพระพุทธเจ้าจักได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

586