คำกราบบังคมทูล ของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการอาชีวศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานกิจการของสถาบัน 
การอาชีวศึกษา โดยสังเขป ดังนี้ 

สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ มีการดำเนินงานตามภารกิจหลัก คือ 

ด้านการจัดการศึกษา ได้ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้ได้มาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ ตาม 
ความต้องการกำลังคนในพื้นที่ และร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยมกับภาคเอกชน 
ตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของ 
ประเทศ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


340

ด้านการวิจัย มีการส่งเสริมการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ต่อยอดชุมชน 
และตอบสนองภาคการผลิต ทั้งยังมีการประชุมวิชาการระดับชาติของคณาจารย์และ 
นักศึกษา เพื่อนำเสนองานวิจัยและผลงานวิชาการให้แพร่หลาย 


ด้านการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ค่านิยม 
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ขยายผลสถานศึกษา คุณธรรม 
การเสริมสร้างคุณธรรม และธรรมาภิบาล ตลอดจนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ ตามแนวสันติวิธี 


ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ สถาบันมีการพัฒนารูปแบบ และยกระดับ 
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จัดหน่วยอาชีวะอาสา บริการช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
โครงการค่ายอาสาพัฒนา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคม และการสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 


สถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง ๒๓ แห่ง ดำเนินการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 
ดังได้กราบบังคมทูลพระกรุณามาโดยสังเขป มีความก้าวหน้าตามลำดับ และในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
รวมทั้งสิ้น ๓,๖๔๘ คน 


ลำดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้สำเร็จ 
การศึกษา จำนวน ๑ รูป เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 


บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามรายงานที่คณาจารย์แต่ละสาขาวิชา 
จะได้กราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


341