คำกราบบังคมทูล ของ นางสาวณัฏฐ์ชุดา จำเล ผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ในโอกาสที่ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นางสาวณัฏฐ์ชุดา จำเล 
ผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ 
ในโอกาสที่ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ 
เข้าเฝ้า ฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ในนามผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
ทั่วประเทศ 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เหล่าข้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในวันนี้ 


การที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มาร่วมชุมนุมกันในครั้งนี้ ก็โดยที่กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ ได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร 
และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศขึ้น ในช่วงวาระแห่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล 
แรกนาขวัญ ทำให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้รับความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตน รวมทั้ง 
การสร้างจิตสำนึกของการเป็นนักสหกรณ์ แนวทางการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการ 
พัฒนาสหกรณ์ให้ยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิกของสหกรณ์ 
ตลอดจนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ที่ข้าพระพุทธเจ้าจะสามารถนำไปปฏิบัติ
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


138

ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในฐานะผู้แทนของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม 
เกษตรกร ขอถวายสัจจะวาจาว่า จะนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่าง 
ยั่งยืน และจะประพฤติปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชปณิธาน 
และพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยเดชะอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอได้โปรดดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรม 
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
ทรงเป็นหลักชัยแห่งความหวัง และความสามัคคีของประชาชนชาวไทยทั้งชาติตลอดไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


139