คำกราบบังคมทูล ของ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเบิกคณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในโอกาสเบิกคณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัล 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้า นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล จำนวน ๒๙ 
รางวัล ดังต่อไปนี้ 

ประเภทโรงเรียน จำนวน ๖ รางวัล 
๑. โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
๒. โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
๓. โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
๔. โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

155
๕. โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
๖. โรงเรียนรอมาเนีย อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประเภทผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๕ รางวัล 
๑. นายอัลดุลลอฮ์ อาเก็ม โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
๒. นายอันวารุดดีน ดอเล๊าะ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิอำเภอ หนองจิก จังหวัดปัตตานี 
๓. นางสาวอานิตา มนูญดาหวีโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
๔. นางสาวต่วนรอฮานีดาตูโรงเรียนปูยุดประชารักษ์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
๕. นายมูฮัมมัด หะยีเต๊ะ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ประเภทครู จำนวน ๑๒ รางวัล 
๑. นายอับดุลรอมัน ลาเตะ โรงเรียนซอลีฮียะห์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี 
๒. นางยูไรดา เจ๊ะอุบง โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
๓. นางสาววันดี หมานระเด็น โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
๔. นางสาวนูรอ กะลูแป โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
๕. นางสาวรอฮานี เครือวัลย์ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
๖. นายดานียา มาแจ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
๗. นายอุสมัน สาแม โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
๘. นายอัลดุลเลาะ อาแว โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

156
๙. นายอัลดลเล๊าะ สะอุโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
๑๐. นางนีซะ การีนา โรงเรียนพัฒนาอิสลาม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
๑๑. นางซูใบด๊ะ เลาะแม็ง โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
๑๒. นายสาฟีอิง สีตี โรงเรียนดารุสสาลาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ประเภทนักเรียน จำนวน ๖ รางวัล 
๑. เด็กหญิงวีฮาดา สีตุกา โรงเรียนดีนูลอิสลาม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
๒. เด็กชายอิคตีฟัร แวและ โรงเรียนพัฒนาอิสลาม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
๓. เด็กชายเนาวาฟ เล๊ะนุ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
๔. นางสาวไรฮาน มามะ โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
๕. นายอติรุจ ดือเระ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
๖. นายอันวา ยูโซ๊ะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

157