คำกราบบังคมทูล ของ นายชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๒ 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

กราบเรียน นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ 


มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ 
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถในการ 
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัย 
ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล อีกทั้งเผยแพร่ผลงานศิลปกรรม เพื่อให้ผู้ชมเกิด 
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่แขนงต่าง ๆ ยิ่งขึ้น โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวด 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทจิตรกรรม 
ประเภทประติมากรรม ประเภทภาพพิมพ์ และประเภทสื่อประสม ซึ่งผู้ชนะการประกวด 
จะได้รับเงินรางวัล และเหรียญรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๑ 
เหรียญทอง อันดับ ๒ เหรียญเงิน และอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ตามลำดับ 
โดยได้รับความสนับสนุนการประกวด และการจัดแสดง ฯ จากกรมศิลปากร 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 


ในโอกาสนี้ เหล่าผู้บริหาร ผู้สนับสนุน และคณะกรรมการต่างๆ ที่มีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ อีกทั้งคณาจารย์ ศิลปิน 
และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ล้วนต่างมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


463

ล้นกระหม่อม ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร 
ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๒ 


บัดนี้ได้เวลาอันควรแล้ว ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จักได้
แจ้งรายนามผู้สนับสนุน คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน เข้ารับเกียรติบัตร รวมทั้ง 
ศิลปินผู้ได้รับรางวัล เข้ารับประกาศนียบัตร และเหรียญรางวัล ตามลำดับ ในโอกาสนี้
กราบเรียน นายจิรายุอิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบ 
และเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๖๕ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็น 
เกียรติแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปิน และวงการศิลปะสืบไป 


464