คำกราบบังคมทูล ของ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในโอกาสนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายชีพ จุลมนต์ 
ประธานศาลฎีกา 
ในโอกาสนำผู้สำเร็จการอบรม 
หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๑ 
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ตามที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม 
ได้จัดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” ให้แก่ผู้บริหาร 
ระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องนั้น 

ในการนี้ข้าพระพุทธเจ้า นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ขอพระราชทาน 
พระราชานุญาต เบิกผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม 
ระดับสูง” รุ่นที่ ๒๑ จำนวน ๗๗ คน รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ
ตามลำดับต่อไปนี้(๒) 

และในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็น
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้สำเร็จการอบรมในลำาดับต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 
(๒) ผู้เข้ารับการอบรมเดินเข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรจนครบจำนวนโดยไม่ขานรายชื่อ 


88