คำกราบบังคมทูล ของ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายชีพ จุลมนต์ 
ประธานศาลฎีกา 
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 


เนื่องในศุภวาระมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ข้าพระพุทธเจ้า นายชีพ จุลมนต์
ประธานศาลฎีกา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาในนามข้าราชการตุลาการ 
ทั้งมวล ด้วยความปีติโสมนัสและความจงรักภักดี 


ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรง 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์เสมอมา ที่ใด 
มีทุกข์ร้อนโพยภัย ได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้บรรเทาห่างพ้นด้วย 
พระบุญญาบารมีและพระปรีชาสามารถ ทั้งพระปฐมบรมราชโองการที่จะสืบสาน รักษา 
ต่อยอด และครองธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ทำให้พสกนิกรประจักษ์ชัด 
ในพระเมตตากรุณา และพระราชปณิธานในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบต่อโครงการ 
ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เพื่อยังความผาสุกร่มเย็นแก่ปวงประชา และความมั่นคงไพบูลย์ของ 
ประเทศ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


324 

ในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพร 
ชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่ง 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยา 
ธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงเจริญพร้อมด้วย 
พรจตุรพิธอันพิสิฐโอภาส พระราชกิจพระราชประสงค์ใดให้สฤษดิ์ดังตั้งพระราชหฤทัย 
ทุกประการ ทรงพระเกษมสำราญ สถิตมั่นในสิริราชสมบัติ ปกชาติให้วิวัฒน์พัฒนา 
ปกเกล้าปวงประชาทุกหมู่เหล่าตราบกาลนาน 


ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัตยาธิษฐานต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
จักจงรักภักดี ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และความสมัครสมานสามัคคี เพื่อ 
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ เพื่อสนองพระราชปณิธาน 
และพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาตศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
ตลอดไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 


325