คำกราบบังคมทูล ของ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายชีพ จุลมนต์ 
ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ 
ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
สมัยที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วย 
คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภา คณาจารย์ และเนติบัณฑิต ที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ 
ที่นี้ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตร 
ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ในวันนี้ ซึ่งยังความปีติปราโมทย์แก่บรรดาผู้ที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วยความ 
จงรักภักดีอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงาน 
เกี่ยวกับการศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ดังนี้ 

นับแต่เนติบัณฑิตยสภาได้ตั้งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิ์ประสาทและส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์และความรู้

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


329

ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย การดำเนินงานของสำนักอบรมศึกษา 
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีการพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ มีการจัดหลักสูตรพิเศษเพื่อ 
เพิ่มพูนความรู้ความชำนาญแก่นักกฎหมายและบุคคลทั่วไป 


เนติบัณฑิตทุกรุ่นต่างมีความสำนึกว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ไม่ควร 
จะถือเพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย จำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา 
ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย 


บัดนี้ ได้เวลาเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
เบิก นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา นายธานี สิงหนาท ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และนายศักดา ช่วงรังษี 
รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อกราบบังคมทูลเบิก 
เนติบัณฑิตเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร พร้อมขอรับพระราชทานพระบรมราโชวาท 
เพื่อเนติบัณฑิตใหม่ทั้งหลายจักได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมยึดถือเป็นหลักในการ 
ประพฤติตนและประกอบวิชาชีพต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 


330