คำกราบบังคมทูล ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการอาชีวศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถาบันการ 
อาชีวศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บัณฑิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธี
โดยทั่วกัน 


บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกเลขาธิการคณะกรรมการ 
อาชีวศึกษา เพื่อกราบบังคมทูลรายงานกิจการของสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้สำเร็จ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


338

การศึกษา ตลอดจนเบิกคณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


339