คำกราบบังคมทูล ของ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาโดยถ้วนหน้า ข้าพระพุทธเจ้าในนามของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
หาที่สุดมิได้ 


เนื่องในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย์ชาญชัย 
พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูล 
รายงานผู้สำเร็จการศึกษา ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และเบิกผู้เข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเกียรติคุณต่าง ๆ ต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


599