คำกราบบังคมทูล ของ นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ในนามของมหาวิทยาลัยและผู้ที่ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
แทนพระองค์มาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคล 
แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และผู้สำเร็จการศึกษาโดยทั่วหน้ากัน 

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย์
ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กราบบังคมทูล 
ถวายรายงานต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

339