คำกราบบังคมทูล ของ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้าเฝ้า ฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในโอกาสนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา
เข้าเฝ้า ฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ มีความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ข้าพระพุทธเจ้านำนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี
มีผลการเรียนดีเด่น และผู้แทนสถานศึกษา ที่จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในวันนี้ 

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาถึงปีนี้
เป็นปีที่ ๕๔ แล้ว ได้แบ่งรางวัลออกเป็น ๒ ประเภท คือ รางวัลประเภทนักเรียน 
นักศึกษา และรางวัลประเภทสถานศึกษา 

รางวัลประเภทนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง การศึกษาวิชาชีพ และอุดมศึกษา โดยคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

280
ที่ความประพฤติดี มีผลการเรียนดีเด่น จากสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ในปีนี้มี
นักเรียน นักศึกษา ที่สมควรได้รับรางวัล จำนวน ๒๐๐ คน 

รางวัลประเภทสถานศึกษา ประกอบด้วยระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาวิชาชีพ โดยคัดเลือกจากสถานศึกษาทุกระดับ 
ที่จัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานดีเด่นของแต่ละปีการศึกษาทั่วประเทศ ในปีนี้
มีสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัล จำนวน ๑๒๗ แห่ง และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 
พระราชทานติดต่อกัน ๓ ครั้ง ภายใน ๑๐ ปี จำนวน ๑๑ แห่ง 

ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้นายการุณ 
สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลเบิกนักเรียน นักศึกษา และ 
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบิกผู้แทน 
สถานศึกษา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริมงคล 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

281