คำกราบบังคมทูล ของ นายธีระชัย เชมนะสิริ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายธีระชัย เชมนะสิริ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายธีระชัย เชมนะสิริ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาสกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
หาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้
ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ใน 
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิต และนิสิต ตลอดจนผู้เฝ้า 
ทูลละอองพระบาทพร้อมกัน ณ ที่นี้ 


ลำดับนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิก 
รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


533

กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กราบบังคมทูลเบิก 
ผู้บริหารและคณาจารย์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์
พิพัฒนมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้บริหาร คณาจารยและผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท 
พร้อมกัน ณ ที่นี้ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


534