คำกราบบังคมทูล ของ นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายปัญญา ถนอมรอด 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้นที่
ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้เข้าร่วมในพิธีโดยทั่วกัน 

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก ศาสตราจารย์สัมพันธ์
ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลรายงานกิจการของ 
มหาวิทยาลัย เบิกพระสงฆ์ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ผู้เข้ารับรางวัล 
พระธาตุนาดูนทองคำ ผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ผู้เข้ารับพระราชทานทุน 
ภูมิพลต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

367