คำกราบบังคมทูล ของ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เบิกผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เบิกผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร 
และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราช 
วโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าและคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายความจงรักภักดี 
ในวันนี้ 


โอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ใคร่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิก นางสาว 
ณัฏฐ์ชุดา จำเล ผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ 
กราบบังคมทูลรายงาน 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


137