คำกราบบังคมทูล ของ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร สำนึกในพระกรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
สำนึกในพระกรุณาธิคุณ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง 

ข้าพระพุทธเจ้า นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ได้ทรงมี
พระเมตตาอย่างล้นเหลือ ยังความปลาบปลื้มปีติโสมนัสแก่คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษา ตลอดจนผู้ทำงาน 
ในมหาวิทยาลัยนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 
ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 

สำหรับปีการศึกษานี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
จำนวน ๕,๗๒๘ ราย และทุนภูมิพล จำนวน ๒๘ ราย 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

1

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และประกาศ 
เกียรติคุณรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจะได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูล 
ทราบฝ่าละอองพระบาทต่อไป และมหาวิทยาลัยขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญ 
ใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตร ตามรายงานที่คณบดีจะได้กราบบังคมทูล 
ต่อจากนั้น ขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

2