คำกราบบังคมทูล ของ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรทูลเกล้า ฯ ถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมกองทัพเรือ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรทูลเกล้า ฯ ถวาย 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง 


ข้าพระพุทธเจ้า นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงมี
พระเมตตาอย่างล้นเหลือ ยังความปลาบปลื้มปีติโสมนัสแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษา ตลอดจนผู้ทำงานในมหาวิทยาลัยนี้
เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


563

ด้วยสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ พิจารณาเห็นว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในโครงการ 
ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทรงศึกษา 
รายละเอียดและพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาและการจัดการชุมชนจนสามารถ 
ดำเนินงานได้บรรลุผล แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ ภาวะผู้นำ และพระวิริยะ 
อุตสาหะของพระองค์ได้อย่างเด่นชัด เป็นที่ประจักษ์ว่า โครงการตามพระราชดำริ
ทุกโครงการ รวมทั้งองค์กรและมูลนิธิที่พระองค์ทรงอุปถัมภ์และทรงเป็นที่ปรึกษา 
มีผลงานอันโดดเด่นและเป็นประโยชน์ยิ่งต่อสังคมไทย พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่
ล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุขและบังเกิดความร่มเย็นแก่ทวยราษฎร์โดยถ้วนหน้า 
พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการจัดการชุมชนผ่านโครงการต่าง ๆ 
จำนวนมาก เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ทรงส่งเสริมให้มีโครงการเกษตรเพื่ออาหาร 
กลางวันในโรงเรียนชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่
ทุรกันดาร ด้วยการให้โรงเรียนมีการจัดการพื้นที่ จัดการเรียนรู้การทำเกษตรและ 
โภชนาการ และการจัดการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ที่มีประโยชน์
ทางโภชนาการ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ครบ ๕ หมู่ โดยเริ่มจาก 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และ 
ได้ขยายออกไปยัง ๔๔ จังหวัดในพื้นที่ทุรกันดาร 


จากพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ล้วนประจักษ์ชัดถึงการทรงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้าน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาเชิงระบบที่มีความเชื่อมโยงกันในระบบต่าง ๆ ของ 
ชุมชน ทั้งระบบสังคม ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ระบบศาสนาและความเชื่อ 
ระบบสาธารณสุข รวมทั้งระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการมี
แนวคิดในการส่งเสริมให้เกิดโครงการพัฒนาที่เกื้อกูลระหว่างระบบอันสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชน เพื่อให้ภาพรวมของชุมชนเกิดการพัฒนา นอกจากนี้ พระองค์
ทรงเป็นผู้มีฐานคิดการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้เกิด 
โครงการต่าง ๆ เน้นกลไกการขับเคลื่อนของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน ทั้งบ้าน วัด 
โรงเรียน และสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ร่วมดำเนินการจัดการทรัพยากรที่มีของชุมชน 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การจัดการทรัพยากรภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ทั้ง 
องค์ความรู้ เครื่องมือ และงบประมาณ ด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้มาจัดการดำเนินการร่วมกัน เพื่อการได้ประโยชน์ร่วมกันในวันนี้ และคงประสิทธิภาพ 


564 


ในการจัดการและการคงคุณค่าในประโยชน์ร่วมกันเพื่อวันหน้า ด้วยเหตุนี้ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรง 
เป็นต้นแบบของนักจัดการชุมชนอย่างแท้จริง 


ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพความเป็น 
นักจัดการชุมชนที่รอบด้านของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สภามหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเห็นสมควร 
ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการชุมชน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏและ 
เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป 


สำหรับปีการศึกษานี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
จำนวน ๕,๕๐๙ ราย พระภิกษุ จำนวน ๓ รูป และทุนภูมิพล จำนวน ๒๘ ราย 

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/ 
สร้างสรรค์ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ นั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจะได้ขอ 
พระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทต่อไป และ 
มหาวิทยาลัยขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ตามรายงานที่คณบดีจะได้กราบบังคมทูล ต่อจากนั้น ขอพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


565