คำกราบบังคมทูล ของ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 (รอบเช้า)

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบเช้า) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็น 
สิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
เบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดี คณาจารย์คณะต่าง ๆ เพื่อเบิก 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

196
ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อ 
เป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

197