คำกราบบังคมทูล ของ นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง กราบบังคมทูลสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 (ช่วงเช้า)

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายวิรัช ชินวินิจกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 
กราบบังคมทูลสำนึกในพระกรุณาธิคุณ 
และเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
(ช่วงเช้า) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในวันนี้นั้น นับเป็นสิริมงคลแก่
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นอย่างยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำนึกในพระกรุณาธิคุณ 
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
กราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง กราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุ

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


90

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกราบบังคมทูลเบิกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ 
คณบดีคณะต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


91