คำกราบบังคมทูล ของ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 (รอบบ่าย)

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบบ่าย) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 
บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
เบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ 
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดี คณาจารย์คณะต่าง ๆ เพื่อเบิกผู้สำเร็จ

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

184
การศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็น 
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

185