คำกราบบังคมทูล ของ นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง สดุดีเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายวิรัช ชินวินิจกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สดุดีเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
(ช่วงบ่าย) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
มาพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันนี้นั้น นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีมติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามความในมาตรา ๕๒ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิสมควร 
แก่ปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดี
เกียรติคุณของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ 
ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันนี้ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีเกียรติ

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


95

ประวัติดีเด่น ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูงยิ่งในด้านวิชาการ และวิชาชีพของตน ได้ทำ 
ชื่อเสียงและคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก นับเป็นตัวอย่างบุคคลที่มีคุณธรรม 
ความรู้ ความพากเพียร และความเสียสละ สำาหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไป 

ด้วยเหตุที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณามานั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นายจรัลธาดา กรรณสูต ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
๒. นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๓. นายสมควร นกหงษ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
๔. นายพีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
๕. นายสราวุธ เบญจกุล ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
๖. ร้อยตำรวจเอก พงษ์ศักดิ์ เพชรกำโต ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๗. ดาบตำรวจ เอกชัย สมอคำปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๘. ดาบตำรวจ กฤตธนา เอกกิตติขจร ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


96