คำกราบบังคมทูล ของ นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง สดุดีเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายวิรัช ชินวินิจกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สดุดีเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
(ช่วงบ่าย) ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
มาพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันนี้นั้น นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีมติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามความในมาตรา ๕๒ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิสมควร 
แก่ปริญญา ในสาขาวิชาต่าง ๆ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำ
สดุดีเกียรติคุณของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันนี้ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


97

และมีเกียรติประวัติดีเด่น ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูงยิ่งในด้านวิชาการ และ 
วิชาชีพของตน ได้ทำาชื่อเสียงและคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก นับเป็น 
ตัวอย่างบุคคลที่มีคุณธรรมความรู้ ความพากเพียร และความเสียสละ สำหรับอนุชน 
รุ่นหลังสืบไป 

ด้วยเหตุที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณามานั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญามหาบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 
๒. นายกฤษฎา บุญราช ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๓. พลเอก ราชรักษ์ เรียนพืชน์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๔. นางณัฐนันท์ ภู่ไพบูลย์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 
๕. นายสมนึก ทองมา ปริญญาศิลปกรรมศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม 
๖. นางสาวนงลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ปริญญาศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชานาฏกรรมไทย 
๗. สิบตำรวจโท พูลสวัสดิ์ เสถียรอุดร ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


98