คำกราบบังคมทูล ของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี 
ในพิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ 
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในนามของคณะ 
รัฐบาลไทย ผู้นำประมุขสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศ พุทธศาสนิกชน และผู้ที่เฝ้าอยู่ ณ 
ที่นี้ มีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณาเสด็จมา 
ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากล 
ของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันนี้ 

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณา 
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท รายงานความเป็นมาของการประชุมโดยสรุป ดังนี้ เนื่องจาก 
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
ตรัสรู้ ปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรม 
ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ
องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลที่สำนักงานใหญ่
องค์การสหประชาชาติและที่ทำการสมัชชาสหประชาชาติจะจัดให้มีการระลึกถึง ตามความ 
เหมาะสม ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


142

รัฐบาลไทย เชื่อว่า การที่สำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติและประเทศ 
ต่าง ๆ รับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ถือว่าเป็นการยอมรับบทบาทของ 
พระพุทธศาสนาที่มีต่อจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติ กว่า ๒,๕๐๐ ปีที่ผ่านมา 
ด้วยเห็นความสำคัญเช่นนี้ รัฐบาลไทยจึงได้รับเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมนานาชาติ 
โดยมหาเถรสมาคม มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็น 
ผู้ประสานงานหลักในการประชุมพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์” (Buddhist 
Contribution for Human Development) มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พระสังฆราช 
ประมุขสงฆ์ ผู้นำศาสนา และนักวิชาการทางศาสนา จาก ๘๔ ประเทศทั่วโลกจำนวน 
๒,๐๐๐ ท่าน คณะสงฆ์และผู้แทนจากประเทศไทย คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๓,๐๐๐ รูป/คน 
รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประกาศคุณูปการของพระพุทธ 
ศาสนาที่มีต่อธรรมาภิบาลและการพัฒนามรดกทางปัญญาที่สำคัญของโลก ระหว่าง 
วันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม กราบบังคมทูลเชิญ 
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ 
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งทรงประเคน 
ของที่ระลึกแด่สมเด็จพระสังฆราช และประมุขสงฆ์จาก ๘๔ ประเทศและทั่วโลก 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 


143