คำกราบบังคมทูล ของ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 (รอบเช้า)

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(รอบเช้า) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต 
บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดี คณาจารย์คณะต่าง ๆ เพื่อเบิก 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

360 

ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท 
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

361