คำกราบบังคมทูล ของ นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนึกในพระกรุณาธิคุณและเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ภาคเช้า)

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สำนึกในพระกรุณาธิคุณและเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
(ภาคเช้า)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
รามคำแหง ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ที่ได้เฝ้าทูลละอองพระบาท 
อยู่ ณ ที่นี้ ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ 
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ในวันนี้นั้น นับเป็นสิริมงคลแก่
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นอย่างยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำนึกในพระกรุณาธิคุณ 
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมหามงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชา 
นุญาตเบิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

57
รามคำแหง กราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง กราบบังคมทูลเบิก
พระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเบิกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดี
คณะต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตาม 
ลำดับต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

58