คำกราบบังคมทูล ของ นายสมาน อาดัม ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 รายงานการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 (พุทธศักราช 2561) ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายสมาน อาดัม 
ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ 
รายงานการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ (พุทธศักราช ๒๕๖๑) 
ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายสมาน อาดัม ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงาน 
การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยปีนี้ ดังต่อไปนี้ 

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิม เป็น 
ภารกิจที่กระทำเพื่อเชิดชูคุณธรรมคำสอนของบรมศาสดามุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัย 
ฮิวะซัลลัม โดยมุ่งมั่นและให้มีความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมและ 
ประพฤติตนตามแบบอย่างของท่าน เพื่อให้เกิดความรัก ความสงบสุขแห่งมวลประชาชาติ 
การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ปีพุทธศักราช 
๒๕๖๑ ครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ 
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดงาน และในการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการ 
จัดงาน ฯ ได้จัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


128

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยมีมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้
เป็นการจัดงานครั้งที่ ๕๖ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยมุสลิมทั้งประเทศ 
ผ่านองค์กรศาสนาอิสลาม นับตั้งแต่สำนักจุฬาราชมนตรสำนักงานคณะกรรมการกลาง 
อิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการ 
อิสลามประจำมัสยิด สมาคม มูลนิธิ โรงเรียน องค์กรมุสลิม รวมทั้งองค์กรภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ 
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๑. เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมได้รำลึกถึงหลักคำสอนและจริยวัตรอันงดงามของ 
บรมศาสดามุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม สู่การเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิต 
ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ผ่านนิทรรศการทางวิชาการเรื่อง “มุฮัมมัด ศาสดา 
ผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม” 

๒. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว องค์พระประมุข ผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมเสมอมา 

๓. เพื่อแสดงกิจกรรมอันแสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับ 
วิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสังคมไทยมาช้านาน นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๔. เพื่อให้เกิดเอกภาพและภราดรภาพในการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามตาม 
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่
วันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

- การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศทั้งชายและ 
หญิงเข้าร่วมทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับนานาชาติ ณ กรุง 
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
- การทดสอบกอรีในกลุ่มประเทศอาเซียน 
- การเฉลิมฉลองการจบหลักสูตรการเรียนการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานของเยาวชน 
มุสลิม จำนวน ๕,๐๐๐ คน 


129