คำกราบบังคมทูล ของ นายสุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 (รอบบ่าย)

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายสุกิจ นิตินัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบบ่าย) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กรุงเทพ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ 
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้สำาเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ คณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 
ตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูล 
ตามลำดับ ต่อไป 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

211

ในการนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับ 
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ตามลำดับ 
ดังต่อไปนี้ 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
นายเสถียร ยังวาณิช 

ปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธุรกิจอาหาร) 
นายสมชัย ธนสารศิลป์ 

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) 
นายธนากร เกษตรสุวรรณ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม) 
นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม) 
นายสุภชัย วีระภุชงค์ 

และ 
ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 
นายวราวุธ พันธ์บุญมี 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


212