คำกราบบังคมทูล ของ นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง สดุดีเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ภาคบ่าย)

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สดุดีเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
(ภาคบ่าย) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
มาพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันนี้นั้น นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีมติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามความในมาตรา ๕๒ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
สมควรแก่ปริญญาในสาขาวิชาต่าง ๆ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต 
กล่าวคำสดุดีเกียรติคุณของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ในวันนี้ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีเกียรติประวัติดีเด่น 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

62
ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูงยิ่งในด้านวิชาการ และวิชาชีพของตน ได้ทำชื่อเสียง 
และคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก นับเป็นตัวอย่างบุคคลที่มีคุณธรรม 
ความรู้ ความพากเพียร และความเสียสละ 

ด้วยเหตุที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณามานั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ดังรายนามต่อไปนี้ 
๑. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ 
๒. นายสมชาย แสวงการ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๓. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๔. ศาสตราจารย์รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย 
๕. รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี 
๖. นายธัชวิน สุรเศรษฐ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

63