คำกราบบังคมทูล ของ นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 (รอบเช้า)

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ 
ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(รอบเช้า) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติ
หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในนามของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
หาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับทั้งเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ 
มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสเบิกผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


349 

เบิกคณบดี คณาจารย์คณะต่าง ๆ เพื่อเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต 
สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


350