คำกราบบังคมทูล ของ นายสราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562

คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายสราวุธ เบญจกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายสราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และผู้ที่เข้ามาเฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น 
ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตรในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่คณะ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์ 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้เข้าร่วมใน 
พิธีโดยทั่วกัน 


ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิก รองศาสตราจารย์ประยุกต์
ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการของ 
มหาวิทยาลัย เบิกพระสงฆ์ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ผู้เข้ารับรางวัล 
พระธาตุนาดูนทองคำ ผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


590

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยชุมชน ผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น 
และผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพลต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


591