คำกราบบังคมทูล ของ นายอนันต์ วันแอเลาะ ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 รายงานการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (พุทธศักราช 2562) ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายอนันต์ วันแอเลาะ 
ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ 
รายงานการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ (พุทธศักราช ๒๕๖๒) 
ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายอนันต์ วันแอเลาะ ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศ 
ไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูล 
รายงานการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยปีนี้ ดังต่อไปนี้ 

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิม เป็น 
ภารกิจที่กระทำเพื่อเชิดชูคุณธรรมคำสอนของบรมศาสดามุฮัมหมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม โดยมุ่งมั่นและให้มีความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักธรรมและประพฤติตน 
ตามแบบอย่างของท่าน เพื่อให้เกิดความรักความสงบสุขแห่งมวลประชาชาติ การจัดงาน 
เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จ 
พระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดงาน และในการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการ 
จัดงาน ฯ ได้จัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

96
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยมีมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็น 
การจัดงานครั้งที่ ๕๗ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยมุสลิมทั้งประเทศ ผ่าน 
องค์กรศาสนาอิสลาม นับตั้งแต่สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลาง 
อิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการ 
อิสลามประจำมัสยิด สมาคม มูลนิธิ โรงเรียน องค์กรมุสลิม รวมทั้งองค์กรภาครัฐ 
และภาคเอกชน

การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ มี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๑. เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมได้รำลึกถึงหลักคำสอนและจริยวัตรอันงดงามของ 
บรมศาสดามุฮัมหมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม สู่การเป็นต้นแบบแห่งการดำเนิน 
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ผ่านนิทรรศการทางวิชาการเรื่อง “ศาสดา 
มุฮัมหมัด ผู้ยืนหยัดในสัจธรรม ผู้นำการปฏิรูปสังคม” 

๒. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว องค์พระประมุข ผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมเสมอมา 

๓. เพื่อจัดการประกวดแข่งขันทางวิชาการระดับฟัรดูอีน ซานาวีย์ และจัด 
กิจกรรมอันแสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการ 
กับสังคมไทยมาช้านาน นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๔. เพื่อให้เกิดเอกภาพและภราดรภาพในการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 
ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่
วันที่ ๓ - ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

- การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศทั้งชายและ 
หญิง เข้าร่วมทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับนานาชาติ ณ กรุง 
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
- การทดสอบกอรีในกลุ่มประเทศอาเซียน 

97
- การเฉลิมฉลองการจบหลักสูตรการเรียนการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานของเยาวชน 
มุสลิม จำนวน ๕,๐๐๐ คน 

- การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิชาการเรื่อง “ศาสดามุฮัมหมัด ผู้ยืนหยัด 
ในสัจธรรม ผู้นำการปฏิรูปสังคม” 

- การประชุมสัมมนาอิหม่ามประจำมัสยิดทั่วประเทศ จำนวน ๘๐๐ คน 

- การสัมมนาทางวิชาการกิจกรรมสตรีและเยาวชน กิจกรรมกีฬาฟุตบอล และ 
การออกร้านขององค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยและชาวไทยมุสลิมต่างซาบซึ้ง 
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนิน 
มาในงานพิธีเสมอมา 

บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายดิเรก วันแอเลาะ 
เลขานุการคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 
๑๔๔๐ เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการทดสอบ 
กอรีประเภททั่วไปชาย และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการทดสอบกอรีประเภททั่วไปหญิง 
พร้อมทั้งผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ารับพระราชทานของ 
ที่ระลึกจากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นลำดับต่อไป และขอพระราชทานพระราชดำรัส 
เปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ หลังจากนั้น 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตรกิจการต่าง ๆ ตามพระราช 
อัธยาศัย 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

98