คำกราบบังคมทูล ของ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย รายงานชีวประวัติศาสดามุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (ซ.ล.) เนื่องในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 (พุทธศักราช 2561) ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายอาศิส พิทักษ์คุมพล 
จุฬาราชมนตรี 
ประธานอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
รายงานชีวประวัติศาสดามุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (ซ.ล.) 
เนื่องในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ (พุทธศักราช ๒๕๖๑) 
ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานอำนวยการ 
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ขอพระราชทานกราบบังคมทูลชีวประวัติศาสดา 
มุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (ขอพรและความศานติจงมีแด่ท่าน) พอเป็น 
สังเขป ดังนี้ 

ก่อนฮิจเราะห์ศักราช ๕๓ ปี ดินแดนมักกะห์ต้องประสบกับความแห้งแล้ง 
อย่างหนัก เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ทำให้ชาวเมืองได้รับความทุกข์ยากแสนเข็ญ 
แต่แล้วในเช้าตรู่ของวันจันทร์ที่ ๑๒ เดือนรอบีอุ้ลเอาว้าล ตรงกับเดือนเมษายน 
คริสต์ศักราช ๕๗๐ ในพุทธศักราช ๑๑๑๓ หรือปีช้าง สภาวการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนไป 
เมื่อแผ่นดินที่แห้งแล้งได้รับความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยประสูติกาลของเอกบุรุษโลก 
อันเป็นประสูติกาลที่นำมาทั้งความสมบูรณ์ด้านพืชพันธุ์ ธัญญาหารและสร้างความปีติยินดี
ให้แก่ชายชราผู้เป็นปู่อย่างยิ่ง ท่านได้อุ้มหลานชายที่เพิ่งลืมตาดูโลกเข้าไปภายในอาคาร 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


126

กะอ์บะห์เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วตั้งชื่อว่า “มุฮัมมัด” อันเป็นนามแรกที่ถูกตราขึ้น 
ในหน้าแผ่นดินนี้ มุฮัมมัดเจริญเติบโตในชานเมืองมักกะห์ ท่ามกลางธรรมชาติที่สะอาด 
บริสุทธิ์ อันเป็นสภาพแวดล้อมที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อบ่มเพาะผู้ที่จะเป็นศาสดาและ 
ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ให้นำาสัจธรรมมาสู่มนุษยชาติ มุฮัมมัดถือกำเนิด 
ขึ้นมาพร้อมกับความเป็นกำพร้า ท่านได้หาเลี้ยงชีพตนเองด้วยการรับจ้างเลี้ยงสัตว์
ให้แก่ชาวมักกะห์ จนกระทั่งเติบโตสู่วัยฉกรรจ์ ท่านได้รับมอบความไว้วางใจจากเศรษฐีนี
หม้ายในเมืองมักกะห์ ให้นำกองคาราวานสินค้าไปขายยังเมืองชามหรือประเทศซีเรีย 
ในปัจจุบัน ด้วยอัธยาศัยที่เป็นมิตร มีไมตรีและความซื่อสัตย์สุจริต ทำให้เศรษฐีนีหม้าย 
วัยกลางคนยกย่องและเทิดทูนมุฮัมมัดเป็นคู่ชีวิต

เมื่อมุฮัมมัดสิริอายุได้ ๔๐ ปี จึงได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า 
ให้เป็นศาสดาและศาสนทูต เพื่อนำโองการแห่งพระองค์ อันได้แก่ข้อบัญญัติต่างๆ ใน
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน มาเผยแผ่เป็นสัจธรรมแก่มวลมนุษยชาติ เพื่อหล่อหลอม 
จิตวิญญาณให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำนึกในการแบ่งปันและเผื่อแผ่ผู้ร่วมโลก 
อีกทั้งเป็นผู้มีจิตสาธารณะในการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม อันเป็น 
กระบวนการที่จะนำมาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติให้มี
ความสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป 

บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายสมาน อาดัม 
ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ 
กราบบังคมทูลรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ 
เป็นลำดับต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


127