คำกราบบังคมทูล ของ นายเกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายเกษม วัฒนชัย 
นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา 
และรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย 
วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้า นายเกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธ 
วิทยาลัย พร้อมด้วยผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ ต่างรู้สึกปลื้มปีติและ 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
มาพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล แก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในวันนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานกิจการของวชิราวุธวิทยาลัย 
ในรอบปีที่ผ่านมาโดยสังเขปดังนี้ 

ด้านวิชาการ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๖ จำนวน ๗๑ คน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศจานวน ๖๔ คน 
ศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน ๗ คน 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

48
ในรอบปีที่ผ่านมา วชิราวุธวิทยาลัยมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ มอบทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศ 
อังกฤษ นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา จำนวน ๓ ทุน ทุนสำหรับนักกีฬารักบี้
ฟุตบอล ไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน ๓ ทุน จัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน 
ส่งผู้บริหารและครูไปเยี่ยมชมโรงเรียนและเยี่ยมเยียนนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
ที่กำลังศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์จำนวน ๗ โรงเรียน ส่งลูกเสือเข้าร่วมโครงการ 
World Youth Camp ณ ประเทศเกาหลี และจัดโครงการ Community Service in 
Nepal ณ ประเทศเนปาล เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้ความสามารถและได้รับรางวัล 
ต่างๆ อาทิ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ตามโครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัล 
ชนะเลิศระดับประถมศึกษาในโครงการ Dtac Digikidz School Visit 2017 จัดโดย 
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
โครงการประกวดออกแบบรุ่นเยาว์ Grand Sport Teenager Contest จัดโดยบริษัท 
แกรนด์ สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๔ ในการแข่งขัน 
WRG Thailand Championship 2017 ในหัวข้อ “หุ่นยนต์ป้องกันประเทศ” ของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี เป็นต้น 

ด้านกีฬา 

วชิราวุธวิทยาลัยเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๓๔ ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท ๑๕ คน และ 
เหรียญทองแดงประเภท ๗ คน เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันกีฬา 
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ขุนด่านเกมส์ จังหวัดนครนายก ได้รับเหรียญเงินในการ 
แข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ประเภท ๑๕ คน และเหรียญทองแดงประเภท ๗ คน 

นอกจากนี้ยังได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ๗ คน ชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี และ ๑๗ ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี 
ดิวิชัน ๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และดิวิชัน ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

49
การแข่งขันในต่างประเทศ วชิราวุธวิทยาลัยส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันรายการ 
SAINTS 7 ครั้งที่ ๙ ณ Saint Andrew Junior College ประเทศสิงคโปร์
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี
กับโรงเรียน The Malay College, Victoria Institution และ Saad Foundation College 
ณ ประเทศมาเลเซีย ผลการแข่งขัน วชิราวุธวิทยาลัยชนะ Victoria Institution และ 
Saad Foundation College 

ด้านดนตรีและกิจกรรมทางสังคม 

วชิราวุธวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมการแสดงดนตรี “วชิราวุธ 
สดุดี…คีตบรรเลง” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ เวทีใหญ่ สนามเสือป่า 
นอกจากนี้ยังส่งวงดนตรีเข้าร่วมบรรเลงในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการ ๑๐๐ ปี 
สยามกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในหอสมุดแห่งชาติ บรรเลง 
นำขบวนสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ส่งวงดนตรีไทยร่วมการแสดงดนตรีในงาน International Goodwill Charity Joint 
Concert 2018 ที่โรงเรียน Meitoku Senior High School ประเทศญี่ปุ่น และ 
ส่งนักดนตรีร่วมแข่งขันปี่สก๊อต ในงาน The Southeast Asian Pipe Band 
Championships 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลที่ ๓ 

ด้านกิจกรรมทางสังคม ในรอบปีที่ผ่านมา วชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้
นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมจำนวนมาก อาทิรับเสด็จทูลกระหม่อม 
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จทรงเปิดชมรม ทูบี
นัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน วชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมปฏิบัติงาน 
ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และจัดแสดงละครเวทีบทพระราชนิพนธ์
ในรัชกาลที่ ๖ เรื่อง ความดีมีไชย โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมชมการแสดง 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสเบิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย 
กราบบังคมทูลเบิกครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณครบตาม 
กำหนดเวลา รับพระราชทาน โล่เกษียณอายุ เข็มเพชร และครุยอาจารย์ ครูและ 
เจ้าหน้าที่ใหม่ถวายตัวรับราชการสนองพระเดชพระคุณในวชิราวุธวิทยาลัย ผู้ช่วยเหลือ 
กิจการโรงเรียนรับพระราชทานของที่ระลึก ผู้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน 

50
และรางวัล นักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา และนักเรียน 
เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระเบียบแถว กับขอพระราชทานพระราโชวาท 
เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของนักเรียน ครูอาจารย์ และบุคลากร 
ของวชิราวุธวิทยาลัยสืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

51