คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รายงานกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 (ช่วงเช้า)

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รายงานกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
(ช่วงเช้า) ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานกิจการ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อทราบฝ่าละอองพระบาท ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษา 
แบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการดำเนินงานเน้นการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาค 
ทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย เปิดกว้างทางการศึกษาสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
บนพื้นฐานของความสามารถ ปัจจุบันดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง ๔ ประการ ของสถาบันอุดมศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


92

บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย 
รามคำแหงยังได้เพิ่มภารกิจที่ ๕ คือ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” ซึ่ง 
หมายถึงการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิด และวิจารณญาณ 
รวมทั้งมีคุณธรรมประจำใจ ให้เป็นผู้ที่ยึดหลักคุณธรรมนำชีวิต อุทิศตนเพื่อประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดดำเนินงานโดยคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ซึ่งมี
หน้าที่จัดการศึกษา และให้บริการด้านวิชาการและบริหาร ปัจจุบันมีคณะต่าง ๆ คือ
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ 
วิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะ 
สาธารณสุขศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน คณะธุรกิจการบริการ และบัณฑิตวิทยาลัย 
สำนัก สถาบัน และศูนย์ที่ดำเนินงานให้บริการทางวิชาการและการบริหาร มีสำนักงาน 
อธิการบดี สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล สำนักหอสมุดกลาง 
สำนักพิมพ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักกีฬา สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 
สำนักงานวิทยบริการ สถาบันการศึกษานานาชาติ สถาบันคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัย 
และพัฒนา สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สถาบันภาษา และสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ 
ส่งเสริม และพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัยทุกสาขาวิชา และทุกระดับ จัดการประชุมทาง 
วิชาการ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เป็นประจำ
ทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทุกระดับอาชีพได้เพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ผลิตบัณฑิตทุกระดับ 
ไปแล้ว ๙๗๒,๒๓๒ คน โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ๒๔,๘๙๖ คน แยกเป็นระดับ 
ปริญญาเอก ๗๙ คน ระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑๒,๘๒๓ คน 
และระดับปริญญาตรี ๑๑,๙๙๔ คน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเช้าวันนี้
จำนวน ๒,๘๓๙ คน แยกเป็นระดับปริญญาเอก ๓ คน ระดับปริญญาโท ๖๗๐ คน 
และระดับปริญญาตรี ๒,๑๖๖ คน 

ลำดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลเชิญ 
ใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแด่พระภิกษุผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 
๑๐ รูป ตามลำดับ 


93

ในการนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ และขอพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


94