คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 
ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ วันจันทึก 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานกิจการของ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพอสังเขป ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการเรียนการสอนรวมจำนวน ๗๑ หลักสูตร 
จำแนกเป็น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ หลักสูตร หลักสูตรอาชีวศึกษา 
จำนวน ๓๒ หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน ๓๕ หลักสูตร และหลักสูตร 
ปริญญาโท จำนวน ๓ หลักสูตร มีนักศึกษาจำนวน ๙,๙๑๖ คน คณาจารย์ 
จำนวน ๖๔๐ คน และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ จำนวน ๕๙๒ คน และมีข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างประเทศหลายแห่งเพื่อสนับสนุน 
ทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และบริการวิชาการแก่ประเทศใน 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

511
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
อย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริใต้ฝ่าละอองพระบาท ณ 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดนครพนม จำนวน ๘ แห่ง โรงเรียนสามัญ 
ชนเผ่าแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง 
การจัดให้มีหน่วยงานบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยส่วนรวม ในรูปแบบต่างๆ เพื่อมุ่งเน้น 
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ำโขง

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับ 
อนุมัติปริญญาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๑๔ คน และ 
ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๒๔๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๒๕๕ คน

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม 
และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาต่าง ๆ และขอพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สืบไป 

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์
เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม และพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ 

รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม 
พระราชสิริวัฒน์ (เพชร สุวิชาโน) สาขาปรัชญา 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
เบิกพระสงฆ์ จำนวน ๑ รูป 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
เบิกพระสงฆ์ จำนวน ๒ รูป 

ลำดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิกผู้เข้ารับ 
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

512
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
นายคิน ฉ่วย 

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 
นายสนั่น อังอุบลกุล 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
นายไพวัลย์ หูวอง 

รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม 
นายสมเกียรติ ศิริตัน สาขาพัฒนาสังคม 
นายภัคพล ชวีวัฒน์ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
นายบัน พาพรม สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการทำาครก) 
นางสะอาด วะสาร สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการทอผ้าไหม) 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
513