คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 (รอบเช้า)

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(รอบเช้า) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรง 
คุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยี
การจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรม 
และออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 
ตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูล 
ตามลำดับ ต่อไป 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


357

ในการนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก 
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 


ปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) 
นายประมวล พัฒน์ทอง 

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) 
Oknha Try Pheap 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) 
นายสมโรจน์ คูกิจติเกษม 

และ 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร) 
นายองอาจ กล้าพิมาย 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


358