คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 (รอบบ่าย)

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(รอบบ่าย) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก 
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรง 
คุณวุฒิ พระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม ตามรายงานที่ 
ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ ต่อไป 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


384

ในการนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลเบิก 
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
นายสามารถ วัฒนวิจิตร 

และ 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


385