คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก พลาศัย 
นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 
วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัย 
นราธิวาสราชนครินทร์ ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ที่
เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ที่นี้ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้ 


เนื่องในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกอธิการบดี
เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


422