คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสสุคนธ์ แสงมณี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 
วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
นราธิวาสราชนครินทร์ ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานกิจการ 
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อทรงทราบฝ่าละอองพระบาท โดยสังเขป 
ดังต่อไปนี้ 


รายงานกิจการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการเรียนการสอน ๔๙ หลักสูตร 
จำแนกเป็นหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี ๒๓ หลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
๒ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒๔ หลักสูตร มีนักศึกษาจำนวน 
๕,๒๔๐ คน คณาจารย์ ๓๘๙ คน และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ จำนวน ๕๗๑ คน 


จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ ระดับปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๒ คน ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๘๙๗ คน 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน ๔๐ คน รวม ๙๓๙ คน 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


423

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบ 
บังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๒ คน 


นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 


นายแพทย์ประจักษ์ เค้าสงวนศิลป์ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ 


ในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไป 


ทั้งขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคล แก่ผู้ได้รับ 
พระราชทานปริญญาบัตร คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 
สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


424