คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 (รอบเช้า)

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบเช้า) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรมและ 
ออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยี
การจัดการ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม ตามรายงานที่
ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ ต่อไป 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

182
ในการนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก 
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ตามลำดับ 
ดังนี้

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) 
คุณจันทนี ธนรักษ์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล) 
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) 
นายศุภชัย เจียรวนนท์ 
และ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเกษตร) 
นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

183