คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอพระราชทานพระราชานุญาต 
กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๖ ราย บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่น 
จำนวน ๓๐ ราย ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๑๕ ราย และ 
ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน 
๓,๕๖๔ ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๕๗๙ ราย 


บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเชิญฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานเหรียญเกียรตินิยม พระราชทานปริญญา 
มหาบัณฑิต และพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่ข้าพระพุทธเจ้า รองอธิการบดี 
คณบดีแต่ละคณะ ได้กราบบังคมทูลต่อไป 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


429

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพืชศาสตร์) 
Professor Dr. Ding Wei 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์นํ้า) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร
 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า) 
นายวิทิต ภูธนทรัพย์ 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง) 
นายโกศล หนูกลิ่น 

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 
นายวิทยา ทองขาว 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร) 
นายสันติ ชินชฎาธาร 

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จำนวน ๑๔ ราย 
ศรัณย์ ตันติวิชช์ 
กชวรรณ พรหมสุวรรณ 
อรรถพงษ์ ยานะวิมุติ 
กีรพัชร แก้วมี 
มะลิวัลย์ สุขแก้ว 
อัมฤทธิ์ สุดสมัย 
สุภาวดี เพ็งจันทร์ 
นันทการ ช่อสลิด 
พรศิริ ศึกชาติ 
ธนวัตน์ ทิพย์พืช 
โภคทรัพย์ ทองเฝือ 


430

สหรัฐ เกิดขุมทอง 
ว่าที่ร้อยตรี สาธิต เลิศวิทูรนันท์ 
ดุสิตา อรัญวารี 


เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน จำนวน ๑๖ ราย 
สุมลวรรณ สัมมะกุล 
วาสินี รอดด้วง 
จิดาภา พงษ์พราหมณ์ 
ยสุตมา หลีหมัด 
พิมพกานต์ ซ้วนเซ่ง 
สุทธิดา ทองพรม 
ณัฏฐวี ขุนประดิษฐ์ 
วาริญา พุ่มจีน 
อัญชลี ขาวมาก 
อรรถวุฒิ จงเผาะ 
ปาณิศา เดชหุน 
อุกฤษฎ์ เกตุทอง 
วิลาสินี ชนะสุด 
ศุภณัฐ บุษบาบาน 
อนุสรา พรหมแก้ว 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นฤมล บุญเลิศ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


431