คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ 
อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่สถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กรรมการสภาสถาบัน 
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน บัณฑิต และนักศึกษาพยาบาลโดยถ้วนหน้า ข้าพระพุทธเจ้า 
ในนามของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รู้สึกสำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 


ลำดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต กราบบังคมทูล 
รายงานกิจการและการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามพันธกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


488

ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภา 
กาชาดไทย ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลและสำนักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักศึกษาใหม่ จำนวน ๒๑๐ คน มีนักศึกษา 
รวมทั้งหมด จำนวน ๘๑๓ คน และผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๙๘ คน สถาบัน 
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ และมีอัตลักษณ์
บัณฑิต “มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม นำการพยาบาล” ที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของสภากาชาดไทยและสังคม มีการพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นการ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ รวมทั้งมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะและเกิด 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 


ในส่วนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของสถาบัน ได้ผ่านการรับรองจาก 
สภาการพยาบาล และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ๒ หลักสูตร ได้แก่ สาขา 
การพยาบาลเด็ก และสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 


สถาบันมีเครือข่ายด้านวิชาการกับต่างประเทศ โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษาระหว่างสถาบันกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และมีบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันกับสถาบันการศึกษาและองค์กรอื่นๆ ทั้งภายใน
และต่างประเทศ 


ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย 

สถาบันมียุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และจุดเน้นของสถาบันในด้านการดูแล 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน 
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ บทความวิชาการ และมีทุนสนับสนุนการวิจัย 
ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย มีงานวิจัยและ 
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายนอกสถาบัน นอกจากนี้อาจารย์ของสถาบันได้มีการทำ 
วิจัยร่วมกับเครือข่ายภายนอก และมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยร่วมกัน 


489 

ผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ 

สถาบันดำเนินโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมจำนวนมากและหลาก 
หลายกลุ่มเป้าหมาย มีทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ การให้
บริการแก่ประชาชนทั่วไปและในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน และสังคม อาทิ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ติดผู้ต้องขังในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา การจัดประชุมวิชาการ/การอบรมเพื่อ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๕๖ คน นอกไปจากนี้ได้เปิด 
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ให้
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้เปิดอบรม จำนวน ๕ สาขา 
ได้แก่ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) สาขาการพยาบาล 
ผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรค 
หลอดเลือดสมอง และสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รวมทั้งสิ้น 
๑๑๓ คน และได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยหลักสูตรผ่านการ 
รับรองจากสภาการพยาบาล มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
จำนวน ๗๕ คน และอยู่ระหว่างศึกษา ๕๙ คน 


ผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สถาบันสนับสนุนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่
บุคลากรและนักศึกษา เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกในการคงไว้ซึ่งสิ่งดีงาม และ 
มีคุณค่าความเป็นไทย ตลอดจนจรรโลงจิตใจของบุคลากรและนักศึกษาพยาบาล 


ผลการดำเนินงานของสถาบันที่ได้กราบบังคมทูลมาโดยสังเขป เป็นผลงาน 
ที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ตลอดจนได้รับการสนับสนุน 
จากสภากาชาดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ตามที่คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตรจะได้กราบบังคมทูลต่อไป และขอรับพระราชทาน 


490

พระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


491