คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น ประจำปี 2562 และประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมกองทัพเรือ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
และประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท สำหรับปีการศึกษา 
๒๕๖๑ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๕,๕๑๒ ราย 
และทุนภูมิพล จำนวน ๒๘ ราย 


ณ บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เฝ้าทูลละอองพระบาท เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ราย เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 
๓ ราย ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น ประจำปี 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


566

๒๕๖๒ จำนวน ๑ ราย และประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ 
รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
นายสถิตย์ กุมาร 

ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแสดงดนตรี 
พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง 


เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ศาสตราจารย์สัญชัย สุวังบุตร 
ศาสตราจารย์อนันต์ชัย เลาหะพันธุ 
ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ 


ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา


ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง 
อาจารย์ ดร.สุธินี เกิดเทพ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


56