คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ วันจันทึก 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานกิจการของ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อทรงทราบฝ่าละอองพระบาท พอสังเขป ดังนี้ 


มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการเรียนการสอนรวมจำนวน ๗๑ หลักสูตร 
จำแนกเป็น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ หลักสูตร หลักสูตรอาชีวศึกษา 
จำนวน ๓๒ หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน ๓๕ หลักสูตร และหลักสูตร 
ปริญญาโท จำนวน ๓ หลักสูตร มีนักศึกษารวมจำนวน ๙,๙๑๖ คน คณาจารย์ 
จำนวน ๖๒๙ คน บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ จำนวน ๕๘๗ คน และมีข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อสนับสนุน 
ทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการบริการวิชาการแก่ประเทศ 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


634

มหาวิทยาลัยนครพนมได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง 
ต่อเนื่อง และได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริใต้ฝ่าละอองพระบาท ณ โรงเรียน 
ตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดนครพนม จำนวน ๘ แห่ง และโรงเรียนกินนอน 
สามัญชนเผ่า แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการจัดให้มีหน่วยงานบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยส่วนรวม ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยนครพนมมีผู้สาเร็จการศึกษา 
และได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๕๗ คน 
และปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๑๗๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๒๓๒ คน 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ในสาขาต่าง ๆ ตามลำดับ 

ลำดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิก 
พระสงฆ์เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๔ รูป ตามลำดับ 


ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
เบิกพระสงฆ์ จำนวน ๑ รูป 


ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป 
เบิกพระสงฆ์ จำนวน ๑ รูป 


ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
เบิกพระสงฆ์ จำนวน ๒ รูป 


ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยนครพนม มีมติเป็นเอกฉันท์
มอบปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดังมีรายนามต่อไปนี้ 


635 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
นางสาวเตือนใจ บุพศิริ 

รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม 
นายพิเชษฐ์ หลั่งทรัพย์ สาขาการศึกษา 
นายเทียมศักดิ์ เวียงศรีประเสริฐ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
นายเด่นชัย ไตรยะถา สาขาศิลปวัฒนธรรม 
นายสอย เพชรฤทธิ์ สาขาหมอพื้นบ้าน 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


636