คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 (รอบเช้า)

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบเช้า) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทาน 
เหรียญเกียรตินิยม ตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้ 
กราบบังคมทูลตามลำดับ ต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


189