คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒน. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 (รอบเช้า)

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒน. 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบเช้า) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จ 
การศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 
ตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูล 
ตามลำดับ ต่อไป 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

198
ในการนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก 
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
นายปริญญา หอมเอนก 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

199